Značaj masti za sportske napore i našu ishranu

Značaj masti za sportske napore

Značaj masti za sportske napore

Značaj masti za sportske napore. Masti sačinjavaju važan dio naše ishrane.

Skupa, sa nekim sličnim grupama materije, one su u biohemiji obuhvaćeni kao lipidi.

Ovde će se raspravljati samo o pravim mastima za ishranu, o tzv. neutralnim mastima.

U hemijskom smislu, to su jedinjenja trovalentnog alkohola – glicerina, sa masnim kiselinama koje se sastoje iz dužih ili kraćih ugljenikovih lanaca.

Ovakvim povezivanjem, što se naziva esterifikacija, ove supstance reaguju hemijski neutralno, tj. ni bazno – ni kiselo.

U molekulu glicerina su najčešće sve tri alkoholne grupe posednute nekom masnom kiselinom (trigliceridi).

U molekulu glicerina mogu biti vezane razne masne kiseline.

Ponajviše se javljaju one sa 16-18 ugljenikovih atoma (C-atomi) u lancu, npr. palmitinska ili stearinska kiselina.

Značaj masti za sportske napore

Postoji nezamislivo veliki broj mogućnosti za strukturu raznih masti, usljed različitog sastava pojedinih triglicerida, sa masnim kiselinama različite dužine ugljenovih lanaca, kao i zbog različitog udjela pojedinih triglicerida u konačnoj mješavini postojećih masnoća.

Uz to, još i nezasićene masne kiseline (a to su one koje imaju jednu, ili više dvostrukih veza u ugljenikovom lancu) mogu, takođe, da budu ugrađene u trigliceridima.

Nezasićene masne kiseline, i to naročito višestruko nezasićene masne kiseline – imaju poseban značaj za izmjenu materije, pošto organizam nije u stanju da ih samostalno stvara iz drugih materija, te je upućen na spoljnu nabavku.

 • Zato i ove moraju da budu sadržane u hrani, makar i u malim količinama, radi potrebe normalnog odvijanja životnih tokova.

Zato ih nazivaju esencijalnim masnim kiselinama. (esencijalan = bitan, suštinski)

Ranije su označavane, tu i tamo, kao vitamin F.

 • Struktura neke masti određuje i njenu tačku topljenja.

Masnoće, koje su tečne već na običnoj sobnoj temperaturi (tj. na 21°C) nazivamo uljima.

Ukoliko je veća sadržina kratkolančanih masnih kiselina, utoliko je masnoća tečnija.

 • Naš organizam probavlja daleko lakše, meke i lako tečljive masnoće, (npr. sjemeno ulje, gusčiju mast) od čvrstih masti sa višom tačkom topljenja. (npr. goveđi loj)

Mliječna masnoća (maslac) sadrži vrlo mnogo kratkolančanih masnih kiselina.

Npr. buternu kiselinu koja se sastoji samo iz četiri C – atoma.

Dok se ranije vjerovalo da tjelesna mast čovjeka, pretežno uskladištena u potkožnom tkivu, pokazuje samo veoma spori metabolizam.

Značaj masti za sportske napore

Danas je poznato da se u ovom tkivu dešava izuzetno živahna izmjena materije, čak i u periodima vremena u kojima količina i struktura ovih masnih rezervi ostaje zadugo nepromjenjena.

Razlog je što se stalno, sa relativno velikom jačinom, sami od sebe dešavaju procesi razgradnje, dogradnje i regeneracije.

 • U našoj sadašnjoj ishrani, masti zauzimaju sve veći udio u ukupnom prilivu hrane.

Dok se na početku ovog vijeka dobijalo jedva oko 15% ukupnih kalorija iz raznih oblika masnoća, po podacima nekih statistika, danas je to već višestruko = 40%.

Mada čovjek podnosi, pod različitim uslovima života, vremena i načina, još znatno veće količine masnoća u hrani ipak je ova upotrebna vrijednost daleko iznad prirodnog optimuma. (kod Eskima taj udio iznosi, npr. i 90%)

 • U načelu masti mogu naširoko da se razmjenjuju sa ugljenim hidratima, na osnovu svoga mjesta u izmjeni materije.

Eksperimentalno, čak, može da se vodi potpuno bezmasna ishrana, a da ne nastupe veće posljedice po životne tokove.

Svakako da se i tada mora paziti da se unose u malim količinama višestruko potrebne, nezasićene, esencijalne masne kiseline.

 • Obično se sa mastima unosi i veliki broj vitamina (A, D, E, K) koji su u masnoćama rastvoreni.

To bi organizmu pri bezmasnoj ishrani nedostajalo, ukoliko se tada oni ne bi posebno davali.

Sa ovim bi se najveći značaj prehrambenih masti sastojao najprije u prinosu vitamina, što se u njima sadrže, kao i esencijalnih masnih kiselina.

U stvari masti predstavljaju, na osnovu naših današnjih prehrambenih potreba, daleko važniji činilac.

Značaj masti za sportske napore

Velika kalorijska vrijednost punomasne hrane omogućava da se, u dovoljno malom opsegu, održava neophodna zapreminska količina hrane i time rad probavnih organa.

‘I’akođe je povoljna i visoka vrijednost zasićenja, što je imaju masnoće koje hrana sadrži.

 • Punomasna ishrana dopušta, zatim, da se u toku dana izađe na kraj samo sa relativno malim obrocima, koji ne opterećuju mnogo.

Sve to odgovara zahtjevima savremenog životnog poziva, na povoljan način, pa predstavlja dobro prilagođavanje današnjem tempu života i rada, naročito ako se živi u velegradu.

 • Takođe je, od značaja da dodatak masnoća u hrani, nezamjenljivo utiče na gurmansko gotovljenje najvećeg dijela prehrambenih namirnica.

Ovaj subjektivni činilac, ne smije da se potcjeni.

Pomoću masti Iakše se priprema ishrana; ukusnija je i bolja za izmjenu materija.

Ovu tezu najbolje potvrđuje navedena misao nekog prehrambenog fiziologa:

»Mast ima lijepu osobinu da nam pri jelu uvećava radost«!

Zato se ne treba čuditi, što potrošnja masnoće sve više raste, sa opštim porastom životnog standarda i sve većim luksuzom u ishrani.

 • Udio masti u ukupnom prinosu kalorija, kao što je ovdje rečeno, iznosi u prosjeku već oko 40%, ali za mnoge je još znatno veći.

Tome presudno doprinose, naročito, masnoće koje se neprimjetno nalaze u mnogim životnim namirnicama.

Za namjensku ishranu masti su bez sumnje važne i dragocjene.

Značaj masti za sportske napore

U vezi sa opšte ljudskom subjektivnom željom da se prejedu, kao i sa dodatnim fizičkim ne¬radom, obrću se, ipak, ove nrednosti masne ishrane na suprotnu stranu, pošto se time još uvećava postojeća pretjerana ponuda u kalorijama.

 • Zato treba da se čuvamo stalno povećane potrošnje masti, obzirom na današnje stanje ishrane.

Sa ovom činjenicom se može i mora povezati u većoj mjeri izbijanje raznih bolesti puteva izmjenom materije.

Ovde spadaju i takve, danas nadasve važne, u narodu raširene bolesti:

 • Šećerna bolest (dijabetis)
 • Zakrčenje krvnih sudova (sa svim svojim mnogim negativnim posljedicama)

Uz to se obavezno diskutuje, u ovim granicama:

Da li se to svodi na specifično dejstvo velike potrošnje masti, ili na uopšte prekomjerno uzimanje kalorija kroz tu potrošnju?

Najbolji mogući iznos uzimanja masnoća, u svakom slučaju, znatno je ispod sadašnjih navika.

 • Stoga treba da je udio masti nekih 20-30% od ukupnog primanja kalorija.

Dalje smanjenje ne izgleda poželjno i utiče prije svega na tehničke probleme kuhinje.

Tada bi priprema najvećeg dijela namirnica bila svedena na minimum.

Program smanjenja tjelesne težine prirodnim putem! (Pročitajte više)

Detoksikujte svoj organizam i u međuvremenu izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)